เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต้องการมาตรการกำกับดูแลขั้นสูง

 

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกไร้ควันให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่สามารถลดความเสี่ยงของอันตรายจากการสูบบุหรี่ได้ และเราเชื่อว่าแนวทางนี้ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขเพิ่มเติมจากมาตรการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันของรัฐบาลที่ต้องการป้องกันการเริ่มต้นสูบบุหรี่และรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบแบบก้าวหน้าสามารถปกป้องสุขภาพของประชาชนได้พร้อม ๆ กับทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นวิธีการพื้นฐานทั่วไปในทางสาธารณสุข กฎระเบียบที่ทันสมัยควรคำนึงถึงคุณลักษณะที่แตกต่างออกไปของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน กฎระเบียบเหล่านี้ควรทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีมาตรฐานในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนควรแสดงถึงความเสี่ยงที่ลดลงของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

 follow

 

footer
© 2020.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY