วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประเมินการลดความเสี่ยง

 

การดำเนินโปรแกรมตามการประเมินแบบทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายของเราคือการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่เป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้กับผู้สูบบุหรี่หลายล้านคนทั่วโลกที่ยังคงเลือกที่จะสูบบุหรี่ต่อไป

ในความเป็นจริงแล้วเป้าหมายของเราคือต้องการให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันเข้ามาแทนที่บุหรี่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเรา ส่งผลให้มีการลดความเสี่ยงของโรคลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่แล้ว เราจึงได้ดำเนินโปรแกรมการประเมินทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด โปรแกรมนี้ใช้แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในด้านพิษวิทยา ตลอดจนวิธีการที่ใช้ระบบพิษวิทยาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการประเมินความเสี่ยง โปรแกรมของเราสอดคล้องกับคู่มือฉบับร่างเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง Modified Risk Tobacco Products (MRTP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เราดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล เช่น แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการ Good Laboratory Practices(GLP) และแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practices(GCP) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โปรแกรมการประเมินของเราครอบคลุมกิจกรรมหมดทุกด้าน

ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มแรกไปจนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในตลาด

 

1583573390000

 


 

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

ino1

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การประเมินศักยภาพในการลดความเสี่ยงของ ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ต้องอาศัยคุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์เริ่มแรก และการควบคุมการผลิตที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นให้ไอละอองที่สม่ำเสมอ เราจึงกำจัดการเผาไหม้ออกไปและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย Harmful and Potentially Harmful Chemicals (HPHC) น้อยลง 
ในระยะเริ่มแรกของการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ เราได้พิสูจน์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม

ino2

2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

ขั้นต่อไปของเราคือการตรวจสอบยืนยันศักยภาพของไอละอองของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับควันบุหรี่ ด้วยการวัดระดับการลดลงของความเป็นพิษ รวมถึงการลดลงของความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองในห้องปฏิบัติการ หากสารพิษและความเสี่ยงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เราจะไปต่อกันที่การวิจัยทางคลินิก

ino3

3. การศึกษาวิจัยทางคลินิก

เมื่อเราทำการค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว เราก็ดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกกับผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ช่วยลดการสัมผัสกับสารประกอบที่เป็นพิษหรือไม่ เรายังตัดสินใจด้วยว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางบวก เครื่องบ่งชี้ความเสี่ยงทางคลินิกที่เกี่ยวเนื่องกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือไม่ ผลลัพธ์ที่วัดได้จากผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ ของผู้สูบบุหรี่ที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป และเทียบกับผู้สูบบุหรี่ที่เลิกบุหรี่ในระหว่างการศึกษาวิจัย

ino4

4. การศึกษาการใช้งานจริงของผู้บริโภค

เรายังได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเภทของการรับรู้และพฤติกรรมในหลายหัวข้อ เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ในการให้ประโยชน์ต่อสาธารณสุข การศึกษานี้รวมถึงการวิจัยว่าผู้สูบบุหรี่มีการรับรู้ในเรื่องความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง และพวกเขานำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร นอกจากนี้เรายังพิสูจน์ยืนยันอีกด้วยว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่และผู้ที่เลิกบุหรี่ไปแล้วเข้าใจหรือไม่ว่า ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ไม่ได้มีไว้สำหรับพวกเขา

ino5

5. การประเมินในระยะยาว

เราติดตามและวิจัยการใช้ ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ของเราเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ในการลดอันตราย
SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook