ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

 

ino1

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การประเมินศักยภาพในการลดความเสี่ยงของ ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ต้องอาศัยคุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์เริ่มแรก และการควบคุมการผลิตที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นให้ไอละอองที่สม่ำเสมอ เราจึงกำจัดการเผาไหม้ออกไปและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย Harmful and Potentially Harmful Chemicals (HPHC) น้อยลง 
ในระยะเริ่มแรกของการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ เราได้พิสูจน์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม

ino2

2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

ขั้นต่อไปของเราคือการตรวจสอบยืนยันศักยภาพของไอละอองของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับควันบุหรี่ ด้วยการวัดระดับการลดลงของความเป็นพิษ รวมถึงการลดลงของความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองในห้องปฏิบัติการ หากสารพิษและความเสี่ยงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เราจะไปต่อกันที่การวิจัยทางคลินิก

ino33. การศึกษาวิจัยทางคลินิก

เมื่อเราทำการค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว เราก็ดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกกับผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ช่วยลดการสัมผัสกับสารประกอบที่เป็นพิษหรือไม่ เรายังตัดสินใจด้วยว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางบวก เครื่องบ่งชี้ความเสี่ยงทางคลินิกที่เกี่ยวเนื่องกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือไม่ ผลลัพธ์ที่วัดได้จากผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ ของผู้สูบบุหรี่ที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป และเทียบกับผู้สูบบุหรี่ที่เลิกบุหรี่ในระหว่างการศึกษาวิจัย

ino4

4. การศึกษาการใช้งานจริงของผู้บริโภค

เรายังได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเภทของการรับรู้และพฤติกรรมในหลายหัวข้อ เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ในการให้ประโยชน์ต่อสาธารณสุข การศึกษานี้รวมถึงการวิจัยว่าผู้สูบบุหรี่มีการรับรู้ในเรื่องความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง และพวกเขานำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร นอกจากนี้เรายังพิสูจน์ยืนยันอีกด้วยว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่และผู้ที่เลิกบุหรี่ไปแล้วเข้าใจหรือไม่ว่า ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ไม่ได้มีไว้สำหรับพวกเขา

ino5

5. การประเมินในระยะยาว

เราติดตามและวิจัยการใช้ ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ของเราเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ในการลดอันตราย

 

 

 

 

follow

 

footer
© 2020.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY